Bước mở đầu xây dựng thương hiệu “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

100
Từ những giá trị truyền thống độc đáo, nghệ thuật sơn mài được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm nằm trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đánh giá post